top of page
RAYONEXLogo_edited.jpg

מחוללי שדות ביולוגיים להעצמת תדרים

הפחתה של השפעות אזוריות של קרינה,

ערפיח אלקטרוני, הפרעות גיאופאטיות וכד' עם ביו-רזוננס לפי פול שמידט.

RAYONEXMINI5G2.jpg
RAYONEXPic5.jpg
RAYONEXMINI2.jpg

MINI-RAYONEX

RAYONEXMINI5G2.jpg

MINI-RAYONEX 5G

CAR-RAYEXLarge.jpg
ELO-RAYEXLarge.jpg
HF-RAYEXLarge.jpg

CAR-RAYEX

ELO-RAYEX

HF-RAYEX

כשנושאים את

ה- MINI-RAYNOX

בתיק או בכיס,

יש למקמו שהתווית

פונה החוצה.

RAYONEXPic2.jpg
RAYONEXPic3.jpg

פשוט הניחו

את ה- MINI-RAYONEX

שטוח עם התווית כלפי מעלה,

במרחק של עד 2מ׳ מגוף האדם

(או בעל החיים).

 

מומלץ

שה- MINI-RAYONEX

יימצא בקרבתך לאורך זמן, למשל על שולחן המיטה או על השולחן במשרד

ערוץ הבריאות

משדרים בתדר חיובי מהחנות

כל התכנים לפתרונות המונגשים בחנות

RAYONEXPic7.jpg
bottom of page