top of page

מי ברז, מים שעברו סינון ומים חיים 8 נכנסו למעבדה. כמה חיידקים יצאו בבדיקה?


במים חיים 8 לא נמצאה כמות חיידקים שניתנת למדידה

בדיקה מיקרביאלית מתאריך 13/12/2011 שנעשתה במעבדת בקטוכם (ממעבדות בדיקת האיכות המובילות והנחשבות בארץ בתחומי המיקרוביולוגיה, הכימיה, הפיטופתולוגיה והביולוגיה המולקולרית בענפי המזון, המים, איכות הסביבה, החקלאות והפרמצבטיקה) , השוותה בין מי ברז, מים ממכשיר תמי 4 ומים ממכשיר מים חיים 8 בחנה את הספירה הכללית של מושבות חיידקים ב 1 מ״ל. תוצאות הבדיקה הראו כי במי הברז נמצאו 4 יחידות ל 1 מ״ל, במים ממכשיר תמי 4 נמצא כמות גבוהה יותר מאשר במי ברז והגיעה ל 7 יחידות ל 1 מ״ל, ולעומתן במים ממכשיר מים חיים 8 נמצאה פחות מיחידה אחת ל 1 מ״ל מים.

Comments


Q-Link (3).gif
bottom of page